Informatieavond ontsluitingsweg Keetzijde goed bezocht

Informatieavond ontsluitingsweg Keetzijde goed bezocht

19/10/2015 - In het westelijke deel van de Broeckgouw wordt de nieuwe buurt ‘Keetzijde’ gerealiseerd als onderdeel van de Broeckgouw. Een nieuwbouwplan van 84 woningen dat onderdeel gaat vormen van Edam. Om een ontsluitingsweg voor gemotoriseerd verkeer, dat aansluit op de weg Keetzijde, mogelijk te maken, is een bestemmingsplanprocedure gestart. Op dinsdagavond 13 oktober heeft de gemeente Edam-Volendam in dat kader een informatieavond georganiseerd in de Raadszaal aan de Schepenmakersdijk.
  
Circa 50 bewoners en belangstellenden hebben van de uitnodiging gebruik gemaakt en konden na een presentatie door wethouder Marisa Kes en verkeerskundige Jelle Kaars hun vragen stellen. In de presentatie is toegelicht waarom de gemeente een extra auto ontsluiting voor de buurt Keetzijde wil realiseren.
  • Vanuit het bevolkingsonderzoek uit 2014 blijkt dat de kern Edam al jarenlang krimpt. Dat wordt problematisch voor het voorzieningenniveau qua winkels, verenigingen en scholen, vooral doordat juist starters en jonge gezinnen wegtrekken uit Edam. De gemeente wil graag eenzelfde effect bewerkstelligen met deelplan Keetzijde voor Edam, als de Broeckgouw voor Volendam heeft betekend. Door het aanbieden van betaalbare én geschikte woningen voor starters, kan deze doelgroep óók voor Edam (meer) behouden blijven.
  • Vervolgens is in 2014 een woningbehoefteonderzoek verricht onder inwoners van Edam van 18 tot 30 jaar, alsmede degenen in die leeftijdscategorie die de afgelopen 5 jaar uit Edam zijn vertrokken. De verwachting dat er een groot tekort aan betaalbare, geschikte woningen is, werd daarin bevestigd. Een aanzienlijk deel van de vertrekkers overweegt bovendien terug te keren wanneer sprake is van een passend woningaanbod. De locatie Korsnass wordt door de geënquêteerden weliswaar als interessante locatie gezien, maar door de onduidelijkheid van die plannen en het verwachte hoge prijsniveau, is een grote doelgroep vooral concreet geïnteresseerd in deelplan Keetzijde. Door de doelgroep is wél aangegeven dat dan sprake moet zijn van een duidelijk onderdeel van Edam.
  • In 2015 is een woonwensenquête verricht onder de ingeschreven woningzoekenden. Daaruit blijkt veel interesse in een woning in deelplan Keetzijde, waarvan een groot deel ‘unieke interesse’ betreft. Onder de respondenten is gevraagd naar het belang van een ontsluiting voor autoverkeer op Edam, om deze buurt daadwerkelijk onderdeel van Edam te laten zijn. Ruim 80% van de Edamse respondenten vindt een dergelijke weg ‘belangrijk’ tot ‘zeer belangrijk’ in de vestigingsoverwegingen. 
Qua verkeersbewegingen is reeds sprake van een autonome groei. Een extra ontsluitingsweg en toename van woningen leidt logischerwijs tot meer verkeersbewegingen. Vanuit de zaal werd aangegeven dat op veel routes al jaren sprake is van verkeersoverlast; te hard rijdend autoverkeer, veel verkeer op schoolroutes, lawaai en trilling door bouwverkeer en verkeerd rijdend vrachtverkeer. Een groot deel van deze klachten staat los van de procedure voor de ontsluitingsweg, maar het is wel belangrijk deze de nodige aandacht te geven. De belangrijkste zorgen die samenhangen met de beoogde ontsluiting, is de toename van sluipverkeer via de buurt en de veiligheid van het langzaam verkeer.
 
De ingestoken weg om van deelplan Keetzijde een ‘Edamse buurt’ te maken, betekent mede een aansluiting voor autoverkeer op de weg Keetzijde. Vanuit de zaal werd voorgesteld om alleen een fietsverbinding te realiseren, omdat de starters prima kunnen fietsen. Iemand anders deed de suggestie de route richting de Broeckgouw éénrichting te maken, zodat het (sluip)verkeer vanuit de Broeckgouw niet naar de Keetzijde kan.
Om het sluipverkeer tegen te gaan, zijn er verschillende mogelijkheden die allen worden onderzocht door de gemeente in het kader van de concrete inrichtingsplannen. Aanwezigen zijn bovendien opgeroepen om hun ideeën en suggesties vooral aan te dragen bij de gemeente en de concrete plannen zullen hen nog worden voorgelegd.
 
Vanuit de gemeente werd erkend dat zij niet alleen de belangen behartigt van de toekomstige bewoners, maar ook van de aanwezigen in de zaal én van het algemene voorzieningenniveau van Edam. De gemeente zal een inspanning leveren om voor alle belanghebbenden een acceptabele situatie te realiseren.
 
Het bestemmingsplan ligt momenteel ter visie en zienswijzen kunnen bij de gemeente Edam-Volendam worden ingediend tot 2 november 2015.
 
Op donderdag 22 oktober wordt het bouwplan voor Keetzijde voor het eerst gepresenteerd aan kandidaat kopers met impressies en richtprijzen. Tijdens deze informatiemarkt zal nader worden geïnventariseerd ten aanzien van de ontsluitingsweg(en).

Start bouw tweede verkoopcluster fase 9&10

Start bouw tweede verkoopcluster fase 9&10
22/05/2019 - In fase 9&10 in de Broeckgouw is TBI-onderneming Koopmans Bouwgroep van start gegaan met de bouw van het tweede verkoopcluster. Dit werd afgelopen woensdagmiddag 22 mei op feestelijke wijze gevierd&nbs...
> lees meer

Gemeente Edam-Volendam zet in op betaalbare koopwoningen

Gemeente Edam-Volendam zet in op betaalbare koopwoningen
17/05/2019 - Op donderdag 16 mei heeft de gemeenteraad van Edam-Volendam ingestemd met een voorstel om 33 goedkope koopwoningen te ontwikkelen in de Broeckgouw, in plaats van een luxe woontoren. Aan de oostrand van deze nieuwbouwwijk kome...
> lees meer

Aanmelden keuzeavond verkoopcluster 3

Aanmelden keuzeavond verkoopcluster 3
06/05/2019 - Op donderdag 27 juni vindt de keuzeavond plaats voor de 42 woningen uit het derde verkoopclsuter van fase 9&10 in de Broeckgouw. De keuzeavond vindt plaats in de grote zaal van Pop- en Cultuurhuis PX. Interesse in...
> lees meer

> Nieuwsarchief