Werkzaamheden en bereikbaarheidKlik hier voor bovenstaande overzichtskaart als pdf >


Update 29 maart 2021
Aanleg drempels Wieringenlaan
Vanaf maandag 29 maart worden twee definitieve drempels aangebracht op de Wieringenlaan. Voor verkeer blijft de weg gedurende de werkzaamheden toegangkelijk (via betonplaten aan de zijkant van de weg is het mogelijk de werkzaamheden te passeren). 

Update 21 maart 2021
Aanleg drempels Den Oeverlaan
Vanaf maandag 22 maart worden vier definitieve drempels aangebracht op de Den Oeverlaan. De weg zal gedurende deze werkzaamheden afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Omdat de drempels op verschillende plekken op de Den Oeverlaan worden aangelegd bevindt de afsluiting zich steeds op een andere plaats. 

Er wordt vanaf de hoek Nieuwedieplaan naar de Bruine Bank gewerkt. Het streven is om twee drempels per werkdag aan te leggen, maar deze planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Update 23 september 2020
Werkzaamheden Natuurpark de Broeckgouw
Van 30 september t/m 4 november is de doorgang van het natuurpark de Broeckgouw tijdelijk afgesloten. Dit betreft de langzaamverkeersverbinding die vanaf de Singapore door het natuurpark naar de Nieuwedieplaan loopt. In deze periode vinden de werkzaamheden plaats voor de aanleg van de definitieve fiets- en voetgangersverbinding door het natuurpark de Broeckgouw. De nieuwe verbinding zal bestaan uit groenstroken, bankjes en een asfaltpad.
 
De werkzaamheden nemen naar verwachting circa 5 weken in beslag. Gedurende deze periode is de doorgang door het natuurpark afgesloten voor alle verkeer. De Broeckgouw blijft vanuit de Keetzijde te voet of fiets bereikbaar via de verbinding ter hoogte van de sluis in Edam. Deze route wordt middels verkeersmaatregelen, zoals borden en markering aangegeven.  
 
Het natuurpark blijft toegankelijk via de brug nabij Tanger en via de wiebelbrug ter hoogte van basisschool ’t Kofschip. Deze bruggen blijven ontoegankelijk voor fietsen, rolstoelen en rollators, maar bieden een extra doorgang voor voetgangers die van en naar de Broeckgouw gaan.Update 23 september 2020
Werkzaamheden Den Oeverlaan
Van 24 september  t/m 30 september wordt er gewerkt aan de Den Oeverlaan. Van donderdag 24 tot en met dinsdag 29 september wordt de bocht Den Oeverlaan – Nieuwedieplaan aangepast en worden de goten langs het asfalt hersteld. Gedurende deze dagen is de Den Oeverlaan nog toegankelijk voor verkeer, maar we verzoeken u de langsparkeervakken aan de Den Oeverlaan vrij te houden zodat de straatmakers voldoende ruimte hebben voor de reparatie van de goot. Parkeer uw auto vanaf donderdag 24 september 07.00 uur dus elders in de Broeckgouw of in de parkeerkoffers.
 
Let op! Op woensdag 30 september wordt de toplaag van het asfalt en de belijning aangebracht. De Den Oeverlaan is dan gedurende de hele dag afgesloten voor verkeer. Dit gaat specifiek om het gedeelte van de Den Oeverlaan 1 (vanaf de hoek van de Nieuwedieplaan) tot de brug nabij de Bruine Bank (zie afbeelding). U kunt tijdens het asfalteren via de voetpaden bij uw woning komen.

De parkeerkoffers zijn op woensdag 30 september niet toegankelijk via de Den Oeverlaan. Om daar toch te kunnen parkeren worden stalen rijplaten in de groene binnengebieden aangebracht. Via deze rijplaten kunt u vanuit de parkeerkoffers aan de Klaverbank de Doggersbank oversteken en de parkeerkoffers 1. en 2. aan de Den Oeverlaan bereiken. Deze omleiding wordt t.z.t. ook aangegeven via bebording.

Parkeerkoffer 3 (tussen de Den Oeverlaan 56 en de Bruine Bank) is gedurende de asfalteerwerkzaamheden onbereikbaar. Houdt hier rekening mee en parkeer uw auto dinsdagavond 29 september ergens anders  als u deze op woensdag 30 september nodig heeft.Update 10 juni 2020
Werkzaamheden Breewijd
Van 10 juni t/m 17 juli is de Breewijd in Volendam afgesloten voor verkeer door rioolwerkzaamheden.
We voeren de werkzaamheden in drie fasen uit:
1. Breewijd ter hoogte van Noorderhaaks tot Zuiderhaaks
2. Breewijd ter hoogte van de toegang tot Zuiderhaaks
3.Breewijd ter hoogte van Zuiderhaaks tot Franekerlaan.
Per fase is een gedeelte van de Breewijd niet toegankelijk voor verkeer. De Zuiderhaaks blijft tijdens alle werkzaamheden bereikbaar via rijbetonplaten

Update 3 april 2020
Toegangsweg Keetzijde gereed
Vrijdagmiddag 3 april is de definitieve toegangsweg naar de wijk Keetzijde opgengesteld. De tijdelijke toegansweg die vanuit de Nieuwedieplaan via het natuurpark naar de Keetzijde liep is gelijktijdig afgesloten.  

Update 13 december 2019
Tijdelijke omleiding bouwweg
Vanwege geplande grondwerkzaamheden zal de bouwweg aan de oostzijde van de Broeckgouw van maandag 16 december tot en met dinsdag 17 december worden afgesloten. (Bouw)verkeer zal gedurende deze dagen worden omgeleid via de Kimsterweg en de Wieringenlaan  zoals is weergegeven met een blauwe lijn op onderstaande tekening.
 


Update 5 november 2019
Tijdelijke omleiding parkeerhof
Op maandag 11 november beginnen de werkzaamheden aan de rijweg richting de ontsluiting (Suez). Het parkeerhofje van Lissabon zal dan tijdelijk ontsloten worden via een inrit aan de achterzijde. Het paaltje dat daar staat wordt weggehaald en vanaf de Tanger worden rijplaten neergelegd.

Update 19 augustus 2019
Keetzijde tijdelijk ontsloten via Broeckgouw
De aanleg van de definitieve toegangsweg naar de wijk Keetzijde is inmiddels van start gegaan. De wijk is tot medio februari 2020 uitsluitend te bereiken via de Broeckgouw over een tijdelijke ontsluitingsweg door het natuurpark. 

Update 19 juli 2019
Keetzijde tijdelijk ontsloten via Broeckgouw
Na de bouwvak (19 augustus) start de aanleg van de definitieve toegangsweg van de wijk Keetzijde. Naar verwachting is deze medio 2020 gereed.

Let op: In deze periode is de wijk Keetzijde uitsluitend te bereiken via de Broeckgouw over een tijdelijke ontsluitingsweg door het natuurpark. 
 
We realiseren ons dat deze werkzaamheden tot overlast kunnen leiden en we zullen ons best doen deze zoveel mogelijk te beperken. Mocht u vragen hebben dan kunt u per mail contact opnemen met Projectbureau de Broeckgouw: broeckgouw@Edam-Volendam.nl.


 


Update 15 april 2019
Wegwerkzaamheden Wieringenlaan/Kimsterweg
Van woensdag 17 april tot en met vrijdag 19 april en op dinsdag 23 april worden de Wieringenlaan en Kimsterweg afgesloten zoals is weergegeven met een blauwe lijn op de tekening hieronder. Op deze dagen wordt de laatste asfaltlaag op de rijbaan aangebracht. Tijdens het paasweekend is de weg wel opengesteld vor verkeer.
 
Doordat we het asfaltwerk gefaseerd aanbrengen en waar nodig stalen rijplaten aanbrengen is uw woning gedurende de werkzaamheden altijd bereikbaar, ook voor calamiteitendiensten. Via de bouwweg wordt een tijdelijke ontsluiting gemaakt via de Wieringenlaan. Dit wordt gedurende de werkzaamheden ook aangegeven door middel van bebording.

Let op: Wij verzoeken bewoners om de langsparkeervakken aan de Wieringenlaan vrij te houden tijdens de werkzaamheden. Van dinsdagavond 16 april tot en met vrijdagavond 19 april en van maandagavond 22 april tot dinsdagavond 23 april dient u uw auto elders te parkeren.
 
Gedurende het asfaltwerk zijn de bushaltes Kimsterweg en Harlingenlaan buiten gebruik. Opstappen kan bij de halte G.A. Brederodestraat en de Morseweg.
 
We realiseren ons dat deze werkzaamheden tot overlast kunnen leiden en doen ons best deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Wanneer u nog vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente, e-mail: jan.vonk@civilink.nl of tel: (06) 341 99 205, of Projectbureau de Broeckgouw via telefoonnummer 0299-398398.

Update 18 maart 2019
Uitgraven waterpartij nabij boomstambrug
Aanstaande donderdag 21 maart beginnen de grondwerkzaamheden naast de Den Oeverlaan 1. Tussen deze woning en het fietspad wordt een beschoeiing en een waterpartij gegraven zoals is weergegeven op onderstaande plattegrond .
 
De grond wordt met trekkers met karren afgevoerd via het fietspad en de rijbaan van betonplaten, de Den Oeverlaan en de bouwweg. De werkzaamheden zullen naar verwachting circa een week duren.
Medio april wordt het fietspad (rijbaan) voor en naast uw woning definitief ingericht, over de planning van deze werkzaamheden wordt u binnenkort geïnformeerd.
 
We realiseren ons dat deze werkzaamheden tot overlast kunnen leiden. We zullen erop toezien dat er stapvoets gereden wordt door het werkverkeer en doen ons best verdere overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht u vragen hebben dan kunt u per mail contact opnemen met Projectbureau de Broeckgouw: broeckgouw@Edam-Volendam.nl.Update 13 maart 2019
Boomplantdag Noordzeepad
Ter hoogte van het Robbezand vieren we op woensdag 20 maart boomplantdag. Met de hulp van de kinderen uit groep 6 van de Petrusschool planten we die dag circa 20 bomen langs het Noordzeepad. We beginnen om 09:00 in de ochtend en zullen om circa 11:00 uur klaar zijn met planten. Mocht u vragen hebben dan kunt u per mail contact opnemen met Projectbureau de Broeckgouw: broeckgouw@Edam-Volendam.nl.

Update 1 oktober 2018
Asfalteren Den Oeverlaan / Wieringenlaan
Van maandag 1 oktober tot en met woensdag 3 oktober is de weg ter plaatse van de brug naast de woningen aan de Bruine Bank (nog niet in gebruik) opengebroken. Dit betekent dat u tijdens deze afsluiting niet via de bouwweg vanaf het volkstuinencomplex bij uw woning kunt komen. De woningen in fase 7&8 blijfven gedurende de werkzaamheden gewoon bereikbaar via de Franekerlaan en de Nieuwedieplaan.Update 10 november 2017
Plaatsen verkeersdrempels Wieringenlaan


Op de Wieringenlaan wordt gestart met het plaatsen van vier verkeersdrempels. De werkzaamheden zullen starten op maandag 13 november en zijn vermoedelijk vrijdag 17 november afgerond. 

Omdat dit deel van de Wieringenlaan een busroute betreft worden er andere verkeersdrempels toegepast dan in de rest van de ringlaan. Deze drempels zijn minder hoog en langer waardoor het voor de bussen mogelijk is om zonder schade deze te passeren.

Alle woningen blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar, een omleidingsroute wordt via borden kenbaar gemaakt.

Update 7 september 2017
Aanleg Noordzeepad / Nieuwedieplaan
Vanaf maandag 11 september start de aanleg van het Noordzeepad. Dit fietspad komt op de locatie van de voormalige bouwweg die tussen de Klaverbank en de Noorderhaaks ligt. Daarnaast wordt de laatste laag asfalt en de drempels in de Nieuwedieplaan aangelegd.  
  
Uw woning blijft gedurende de werkzaamheden bereikbaar, de route naar uw woning wordt via omleidingsborden kenbaar gemaakt.

Ter hoogte van Nieuwedieplaan 15 wordt de straat gedurende een week afgesloten voor het verkeer.
Let op, tijdens het asfalteren van de rijbaan van de Nieuwedieplaan zullen de aanliggende woningen gedurende een dag niet bereikbaar zijn. De exacte datum van asfalteren wordt vooraf kenbaar gemaakt.

De werkzaamheden zullen half oktober zijn afgerond.
 
Update 24 januari 2017

Bouwverkeer Keetzijde
Vanaf 1 februari 2017 start de bouw van de eerste woningen in deelplan Keetzijde. De bouwwerkzaamheden zullen over een periode van maximaal tweeënhalf jaar plaatsvinden. Het bouwverkeer van en naar het bouwterrein zal uitsluitend gebruik maken van het oostelijk deel van de Keetzijde (over de Zeedijk van en naar Volendam). Hiervoor zijn passeerplaatsen aangebracht langs de Zeedijk en zijn de noodzakelijke bewegwijzering en bebording geplaatst.

Update 1 september 2016
Diverse werkzaamheden aan de openbare ruimte
In de Broeckgouw wordt volop gewerkt om de openbare ruimte in zijn definitieve vorm in te richten en de verkeersveiligheid te vergroten. Hieronder kunt u zien welke werkzaamheden er tijdens de zomerperiode zijn uitgevoerd en wat er de komende periode nog wordt verricht.
 • Het woonrijpmaken van het Pinkewad is eind juni 2016 gestart en was voor de bouwvak grotendeels gereed. Alleen de inritconstructie vanaf de Wieringenlaan moet nog worden gemaakt en het tijdelijke parkeerterrein wordt nog verwijderd. Over ongeveer 5 weken zijn deze werkzaamheden afgerond.
 • Het aanpassen van de ringlaan is begin juli gestart. De Ringlaan wordt gevormd door de Wieringenlaan, Franekerlaan, Nieuwedieplaan en Den Oeverlaan. Vanaf 8 september zijn alle inritconstructies langs de ringlaan gereed, aansluitend worden in een periode van 2 weken de betonnen drempelelementen in het asfalt gerealiseerd. Daarna wordt de belijning aangebracht.
 • De werkzaamheden voor het herstel van het fietspad langs de Volgertocht in fase 1A zijn eind juli gestart en zouden voor het einde van de schoolvakantie gereed zijn. Door onvoorziene zaken lopen de werkzaamheden 3 weken uit.
 • Volgende week wordt gestart met het woonrijpmaken (straatwerk, grondwerk, verlichting) van de woningen aan de Klaverbank en Doggersbank. Deze werkzaamheden zulen ongeveer 6 weken duren.
 • Half juli is begonnen met het grondwerk op fase 9&10. De overhoogte vanaf fase 9 wordt verplaatst naar fase 10, dit is ongeveer 25.000 m3 grond dat verplaatst wordt. Over 3 weken zijn de werkzaamheden afgerond.
 • Half september wordt gestart met het graven van een deel van de waterpartij ten oosten van Breesem, Pinkewad en ten noorden van de Blokwere, deze werkzaamheden zullen ongeveer 2 weken duren.

Update 26 augustus 2016
Werkzaamheden fietspad Volgertocht
Aan het begin van de ontwikkeling van de Broeckgouw is het fietspad aan de Volgertocht reeds aangelegd om voor voldoende bereikbaarheid te zorgen. Dit is echter wel in een tijdelijke vorm geweest. In juli is gestart om het fietspad langs de Volgertocht in zijn definitieve vorm aan te brengen. Volgens de planning zouden de werkzaamheden gereed zijn wanneer de schoolvakantie voorbij zou zijn. Door onvoorziene zaken die tijdens het sloopwerk naar voren zijn gekomen, duren de werkzaamheden echter langer dan verwacht. Naar verwachting zullen de werkzaamheden ongeveer 3 weken uitlopen.
 
Via de Franekerlaan en de brug bij de Jan Steenstraat is de Broeckgouw bereikbaar.
De omleidingsroutes voor het fietsverkeer zijn ook middels borden aangegeven.


Update 8 juli 2016
Aanpassingen Ringlaan
Op maandag 11 juli starten de werkzaamheden van de aanpassingen aan de Ringlaan. De Ringlaan wordt gevormd door de Wieringenlaan, Franekerlaan, Nieuwedieplaan en Den Oeverlaan.

De werkzaamheden zullen in de periode van 11 juli tot 30 september worden uitgevoerd.
Om de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van de woningen te kunnen waarborgen worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.
 
De werkzaamheden aan de Ringlaan betreffen: 
 • Het aanpassen van de inritten naar de zijstraten.
 • Het aanpassen van de inritten naar de vrijstaande- en 2^1-kapwoningen aan de Nieuwedieplaan en de Franekerlaan.
 • Het aanpassen van de verkeersdrempels.
 • Het aanbrengen van fietsmarkering ten behoeve van fietsstroken.
 • De aanleg van een inritconstructie op de aansluiting Kimsterweg en Oosterom.
 • Het aanpassen van de verkeersdrempel en de voetgangersoversteekplaats op de Kimsterweg.

Update 24 juni 2016
Start werkzaamheden openbare ruimte Pinkewad
In de week van 4 juli wordt op het onbebouwde deel van het Pinkewad (naast Pinkewad 11) een tijdelijk parkeerterrein aangelegd. Het tijdelijke parkeerterrein wordt bereikbaar vanaf de Wieringenlaan. Hiermee zijn de woningen aan het Pinkewad tevens bereikbaar voor nood- en hulpdiensten.
 
Vervolgens wordt de overige bestaande bestrating verwijderd en worden de parkeervakken en rijbaan met nieuw bestratingsmateriaal ingericht.
De werkzaamheden zullen, als de weersomstandigheden het toelaten, uiterlijk vrijdag 29 juli worden afgerond. Een deel van de waterpartij grenzend aan Pinkewad 24 en 30 en Breesem 14 zal dan ook gereed zijn.
 
Omdat het plantseizoen loopt vanaf het 4e kwartaal 2016 tot en met het 1e kwartaal 2017 is het niet mogelijk om de groenvoorziening aansluitend aan de straatwerkzaamheden aan te leggen. Dit wordt te zijner tijd gecombineerd met andere plantwerkzaamheden in de Broeckgouw.


Update 22 april 2016
Inrichting openbare ruimte Pinkewad
Begin juli 2016 starten de werkzaamheden van de inrichting van de openbare ruimte aan en romdom het Pinkewad. Dit betreft het volgende:
 • De definitieve verharding op het Pinkewad wordt aangebracht.
 • Een deel van de waterpartij, langs de woningen aan het Pinkewad 25, Pinkewad 30 en Breesem 14, wordt uitgegraven.
 • De braakliggende kavels rondom Pinkewad en Breesem worden ingezaaid, zodat een tijdelijke grasmat ontstaat.

Update 31-3-2016
Werkzaamheden Kimsterweg en Oosterom
Ten behoeve van de toekomstige bouw op het stuk grond in het verlengde van de Kimsterweg en Oosterom wordt in de periode van maandag 4 april t/m donderdag 21 april 2016 de riolering aangelegd in het pad dat is gelegen tussen de Kimsterweg en Oosterom.
 
Tijdens deze werkzaamheden zijn de voetpaden, parkeerplaatsen en rijweg in de directe omgeving van het pad tussen de Kimsterweg en Oosterom tijdelijk beperkt bereikbaar. Er wordt voor gezorgd dat de woningen toegankelijk zijn. Omleidingen worden met borden aangegeven.
 
Planning 
Afsluiting Kimsterweg:  van maandag 4 april t/m vrijdag 8 april 2016.
Afsluiting Oosterom:      van maandag 11 april t/m donderdag 21 april 2016.

Update 24-3-2016
Bushaltes Broeckgouw tijdelijk buiten gebruik
Door de aanleg van riolering in de Kimsterweg is het voor de bus in de periode van maandag 4 april t/m vrijdag 8 april 2016 niet mogelijk om de route door de Broeckgouw te rijden. Lijn 110 rijdt die week een gewijzigde route.

Tijdelijk vervallen haltes: Kimsterweg en Harlingenlaan
Dichtstbijzijnde haltes: Morseweg en G.A. Brederodestraat


Update 22-01-2016
Rioolinspectie fase 2
In week 4 wordt in fase 2 het riool geïnspecteerd om te onderzoeken of er foutaansluitingen zijn waarbij het hemelwater op het vuilwater is aangesloten. De bewoners van fase 2 zijn hier per brief uitgebreid over geïnformeerd. De inspectie vindt plaats op dinsdag 26 januari en woensdag 27 januari.

Update 03-12-2015
Deelproject 'Keetzijde'
Op het deelproject “Keetzijde” wordt tot eind januari grondwerkzaamheden uitgevoerd. Met deze werkzaamheden wordt de ondergrond aan de randen van het projectgebied voorbereid op de toekomstige bebouwing en inrichting van de openbare ruimte. Er wordt een dik pakket zand aangebracht die ervoor zorgt dat de ondergrond gaat zakken. Eind 2016 wordt dit pakket weer deels ontgraven.

Update 04-09-2015
Uitwisselen lichtmasten in fase 1A en fase 2
In fase 1A en fase 2 is gestart met het vervangen van de tijdelijke lichtmasten door de definitieve lichtmasten. Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De locatie van de lichtmasten blijft ongewijzigd.

Update 18-08-2015
Asfalteringswerkzaamheden in Natuurpark de Broeckgouw donderdag 20 augustus gereed
Vanwege het slechte weer van het begin van deze week lopen de asfalteringswerkzaamheden 1 dag uit. De werkzaamheden zullen naar verwachting donderdag 20 augustus gereed zijn.

Update 11-08-2015
Wegafsluitingen Den Oeverlaan en Nieuwedieplaan
Op woensdag 12 augustus worden bouwwerkzaamheden uitgevoerd met behulp van een bouwkraan. Vanaf 07.00 tot ongeveer 13.00 uur is er sprake van een stremming voor het verkeer op de Den Oeverlaan, op ongeveer 80 meter afstand van de kruising met de Nieuwedieplaan. Vanaf 13.30 tot 15.30 uur is het verkeer gestremd op de Den Oeverlaan, eveneens op ongeveer 80 meter afstand van de Nieuwedieplaan.

Update 13-07-2015
Asfalteringswerkzaamheden in Natuurpark de Broeckgouw
Van maandag 17 t/m woensdag 19 augustus worden er asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd in en nabij het natuurpark. De laatste asfaltlagen worden dan aangebracht. Tijdens de werkzaamheden is het park afgezet en is het niet toegankelijk. Tevens is het fietspad tussen de dijk en het Kofschip op die dagen tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer.

Update 30-06-2015
Aanpassingen Ringlaan
In het najaar van 2015 worden de eerste maatregelen voor de aanpassing van de inrichting van de Ringlaan van de Broeckgouw getroffen. De Ringlaan wordt gevormd door de Franekerlaan, Wieringenlaan, Den Oeverlaan en Nieuwedieplaan.
 
Op basis van ervaringen tot nu toe, blijkt dat de huidige inrichting van de Ringlaan niet voldoende aansluit bij een autoluwe en kindvriendelijke wijk, zoals deze wel bedoeld is. Er wordt vaak te hard gereden. De huidige inrichting straalt kennelijk niet genoeg uit dat men in de hele wijk ’de Broeckgouw’ niet harder dan 30 km/u mag rijden. De gemeente Edam-Volendam heeft onderzocht hoe de verkeerssituatie in de Broeckgouw zo snel mogelijk veiliger gemaakt kan worden en bewoners én bezoekers er bewust van te maken dat de hele wijk een 30 km-zone is.

Alle bewoners van de Broeckgouw worden tijdig voor aanvang van de werkzaamheden per brief geïnformeerd over de globale planning van de aanpassingen van de Ringlaan.

Update 16-06-2015
Bruggen afgesloten in natuurpark de Broeckgouw
In week 26 worden in het natuurpark in de Broeckgouw de bruggen voorzien van een slijtlaag. Dit betekent dat de brug bij de Molenbuurt en de 2 bruggen naar de dijk toe dan zijn afgesloten. Naar verwachting nemen deze werkzaamheden twee dagen in beslag. Op dit moment is de exacte datum nog niet bekend.

Update 08-01-2015
Aanbrengen definitieve brugleuningen brug Waddensingel
In de eerste helft van week 3 worden de definitieve brugleuningen aangebracht aan de fiets- en voetgangersbrug tussen de Breewijd en het Amsteldiep. De definitieve brugleuningen worden voorzien van verlichting. De brug zal in week 3 beperkt toegankelijk zijn.

Update 02-12-2014
Werkzaamheden fietspad Volgertocht vandaag al gereed
De werkzaamheden aan het fietspad langs de Volgertocht verlopen voorspoediger dan verwacht. De asfalt laag is vandaag al aangebracht, dit betekent dat het fietspad vanaf woensdag 3 december weer in gebruik kan worden genomen.

Update 27-11-2014
Fietspad Volgertocht (tussen ’t Kofschip en de Harlingenlaan) afgesloten van 2 t/m 5 december
Het fietspad langs de Volgertocht (tussen basisschool ’t Kofschip en de Harlingenlaan) is deels verzakt, waardoor hoogteverschillen en scheuren in de deklaag zijn ontstaan. De gemeente Edam-Volendam is voornemens om in het voorjaar van 2015 over te gaan tot duurzaam herstel van het fietspad.

De huidige staat van het fietspad kan in de komende winterperiode wellicht leiden tot onveilige situaties voor fietsers. Daarom zullen er vanaf aanstaande dinsdag 2 december werkzaamheden worden uitgevoerd om het fietspad tijdelijk te herstellen, om hiermee de veiligheid van de fietsers in de winterperiode zoveel als mogelijk te kunnen waarborgen.

Naar verwachting zullen deze werkzaamheden tot en met vrijdag 5 december duren. Dit betekent dat het fietspad in die periode wordt afgesloten voor alle verkeer. Hiervoor zullen omleidingsroutes worden aangeven.

Update 25-11-2014
Op dinsdag 2 december aanstaande is de brug nabij 't Kofschip afgesloten
Aanstaande dinsdag 2 december vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats aan de brug nabij basisschool ’t Kofschip, ter hoogte van de Jan Steenstraat. Dinsdag 2 december is de brug de gehele dag afgesloten.

Update 11-11-2014
Brug nabij 't Kofschip afgesloten op donderdag 13 november aanstaande
Op woensdag 12 en donderdag 13 november vinden werkzaamheden plaats aan de brug nabij basisschool ’t Kofschip, ter hoogte van de Jan Steenstraat. In verband met het aanbrengen van de slijtlaag op de brug is op donderdag 13 november de brug afgesloten. Op woensdag 12 november is de brug wel toegankelijk.

Update 21-10-2014

Toegangsbrug de Broeckgouw weer toegankelijk voor autoverkeer en busdiensten
Dinsdagochtend 21 oktober is de toegangsbrug van de Broeckgouw aan de Harlingenlaan weer opengesteld voor het verkeer.
 
Tijdens de herfstvakantie is de hellingshoek van de brug aan beide kanten aangepast. De bushaltes aan de Kimsterweg en de Harlingenlaan zijn weer in gebruik. Lijn 110 van EBS heeft diezelfde ochtend haar route door de Broeckgouw hervat.

Update 25-09-2014
Toegangsbrug/fietsoversteek de Broeckgouw
Enige tijd geleden is de fietsoversteekplaats aan de Harlingenlaan, ter hoogte van de toegangsbrug in de Broeckgouw, aangepast. De oversteek van het fietspad is verder van de brug gelegd om zo een veilige en overzichtelijke oversteekplaats te realiseren. De aanpassingen rondom de toegangsbrug hebben voor enige hinder gezorgd, met name voor de lijnbussen.

De resterende werkzaamheden worden binnenkort verricht. In de herfstvakantie van 13 tot en met 19 oktober, wanneer er zo min mogelijk schoolgaande kinderen gebruik maken van de fietsoversteek, worden werkzaamheden uitgevoerd aan beide zijden van de toegangsbrug. In deze periode is de Broeckgouw voor autoverkeer alleen te bereiken via de toegangsweg ter hoogte van de volkstuinen. De oplevering van de definitieve inrichting van de weg wordt voorzien in de week van 20 oktober, waarna de lijnbussen de route door de Broeckgouw weer kunnen volgen.

Update 15-07-2014
Bushaltes Broeckgouw tijdelijk buiten gebruik
Door de aanleg van de drempel voor de toegangsbrug nabij het zwembad, is het voor de bus momenteel niet mogelijk om de route door de Broeckgouw te rijden. Lijn 110 rijdt tot nader orde een gewijzigde route.

Tijdelijk vervallen haltes: Kimsterweg en Harlingenlaan
Dichtstbijzijnde haltes: Morseweg en G.A. Brederodestraat


Update 03-07-2014
Gewijzigde datum afsluiting toegangsbrug de Broeckgouw
Vanwege een wijziging in de werkvoorbereiding van de aannemer zijn de werkzaamheden aan de oversteek ter hoogte van de toegangsbrug aan de Harlingenlaan richting de Broeckgouw een dag opgeschoven. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de toegangsbrug aanstaande woensdag 9 en donderdag 10 juli in beide richtingen afgesloten. De oversteek van het fietspad wordt verder van de brug gelegd om zo een veilige en overzichtelijke oversteekplaats te realiseren. U kunt de Broeckgouw op woensdag en donderdag uitsluitend bereiken via de toegangsweg ter hoogte van de volkstuintjes.

Update 01-07-2014
Afsluiting toegangsbrug de Broeckgouw op 8 en 9 juli
Volgende week dinsdag en woensdag is de toegangsbrug aan de Harlingenlaan richting de Broeckgouw in beide richtingen afgesloten. De oversteekplaats ter hoogte van de toegangsbrug wordt aangepast. De oversteek van het fietspad wordt verder van de brug gelegd om zo een veilige en overzichtelijke oversteekplaats te realiseren. U kunt de Broeckgouw op dinsdag en woensdag uitsluitend bereiken via de toegangsweg ter hoogte van de volkstuintjes.

Update 13-06-2014
Verkeersveiligheid aan de Ringlaan
Naar aanleiding van signalen over onveilige situaties aan de ringlaan wordt momenteel gekeken naar eventuele aanvullende maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit gepubliceerd op deze website.

Update 06-06-2014
Mededeling m.b.t. werkzaamheden fiets/voetgangersbrug Waddensingel
Door onvoorziene omstandigheden bij de leverancier van de brug zijn de werkzaamheden een week opgeschoven. Het plaatsen van de brugdelen is nu gepland in de eerste helft van week 25.

Update 05-06-2014
Inspecteren riool in de Broeckgouw
In week 23 en 24 wordt het riool in de Broeckgouw geïnspecteerd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Edam-Volendam. Ten behoeve van de inspectie wordt het riool eerst gereinigd. De reiniging van het riool kan enige overlast veroorzaken in de woningen. Dit kan zijn in de vorm van stank of water.
Tijdens de werkzaamheden staan de reinigings- en inspectievoertuigen voor een korte tijd op dezelfde locatie. Het doorgaand verkeer kan voor korte tijd hinder ondervinden van de werkzaamheden.
In een aantal straten liggen de putdeksels op de parkeervakken.
Alle betrokken bewoners zijn middels een brief van M.J. Oomen Groep uitgebreid geïnformeerd.

Update 25-04-2014
Werkzaamheden fiets/voetgangersbrug Waddensingel (tussen Breewijd en Amsteldiep)
In week 23 (2 t/m 6 juni 2014) worden de palen aangebracht ten behoeve van de middenondersteuning. Dit gebeurt middels een installatie vanaf het water (ponton).

In week 24 (9 t/m 13 juni 2014) worden middels een kraan de brugdelen geplaatst vanaf het Amsteldiep. De weg aan het Amsteldiep wordt gedeeltelijk afgesloten. De bewoners kunnen met hun auto via de andere kant hun woning bereiken.

In week 25 (16 t/m 20 juni 2014) worden de werkzaamheden afgerond.

Update 01-04-2014
Asfalteren fietspad Volgertocht en Amsteldiep
In week 15  wordt het fietspad aan de Volgertocht en een gedeelte van de Amsteldiep opnieuw geasfalteerd. Het fietspad zal dan worden voorzien van de laatste deklaag.

Update 14-03-2014
Planning werkzaamheden bouw- en woonrijp maken fase 7&8
Vanaf maandag 17 maart 2014 wordt gestart met de rioleringswerkzaamheden voor fase 7&8. In week 14 beginnen de aanleg van de kabels en leidingen.
 Vanaf week 15 wordt de weg richting Nieuwedieplaan fase 7&8 afgesloten. Hier wordt dan gestart met het woonrijp maken en asfalteren van de Nieuwedieplaan en Den Oeverlaan. Het aanwezige voetpad blijft gehandhaafd, de woningen zullen te voet of per fiets goed bereikbaar blijven. Een parkeervoorziening voor bewoners wordt getroffen.
 
Planning:

Aanleg riolering:
start week 12 (17 maart), doorlooptijd ca. 4 weken
Aanleg kabels en leidingen:
start week 14 (1 april), doorlooptijd ca. 8 weken
Woonrijp maken Nieuwedieplaan:
start week 15 (14 april), doorlooptijd ca. 5 weken
Asfalteren Nieuwedieplaan en Den Oeverlaan:
week 21(19 mei), doorlooptijd ca. 3 dagen
 
De doorlooptijd van de werkzaamheden hangt sterk af van de weersomstandigheden. Door de samenhang van de verschillende onderdelen kan zich eventueel vertraging opdoen. U wordt hiervan via deze website op de hoogte gehouden.

Update 16-01-2014
Zebrapad kruispunt Harlingenlaan / Wieringenlaan
Binnen nu en 14 dagen worden twee zebrapaden aangebracht op het kruispunt Harlingenlaan / Wieringenlaan nabij de supermarkt. Vooruitlopend op het definitieve zebrapad, welke in verband met het nog te asfalteren wegdek naar verwachting in het voorjaar van 2014 gereed zal zijn, worden deze zebrapaden nu met verf aangebracht en zullen de ‘voetgangers oversteekplaats borden’ daarbij geplaatst worden.
 
Glas- / Papier- / Plasticcontainers ter hoogte van Zwembad De Waterdam
Sinds enige tijd zijn de ondergrondse papier- en plasticcontainers van de supermarktlocatie verplaatst naar de definitieve locatie ter hoogte van Zwembad De Waterdam bij de entree van de wijk. Wanneer ook de ondergrondse glascontainer is geleverd en geplaatst op de nieuwe locatie, kunt u daar vanaf week 8 terecht voor het deponeren van glas, papier en plastic. De tijdelijke glascontainer bij de Vomar zal dan tevens verwijderd worden.

Update 28-11-2013
Fiets-/voetgangersbrug nabij school ‘t kofschip
De brug nabij ’t Kofschip richting de Jan Steenstraat zal eind december opgeleverd worden. De tijdelijke bestrating van en naar de brug zal daarna aangelegd worden, zodat de brug na de kerstvakantie weer in gebruik genomen kan worden.

Aanbrengen zebrapaden
Hoewel de hele Broeckgouw een 30 km zone is, zullen er op een aantal drukke plaatsen in de wijk een aantal zebrapaden gerealiseerd worden. De zebra over de Franekerlaan, ter hoogte van de school ’t Kofschip is reeds aangebracht. In het voorjaar zullen twee zebrapaden bij de supermarkt aangebracht worden, tegelijkertijd met de afrondende werkzaamheden van het asfalteren aldaar.
 
Werkzaamheden natuurpark
De contouren van het fietspad door het natuurpark zijn al zichtbaar. De komende maanden zal het tracé worden opgehoogd met zand waardoor de juiste zetting plaatsvindt. Medio 2014 zal naar verwachting de verharding van het fietspad aangebracht worden.

Update 25-10-2013
Wieringenlaan
Vanaf 28 oktober is de Wieringenlaan ter hoogte van Breehorn tot aan de kruising Kimsterweg niet volledig toegankelijk wegens (de voorbereiding van) het asfalteren van de weg. Het asfalteren wordt in week 47 voltooid. Tevens is de aanleg gestart van het voetpad en de parkeervakken.

Fietspaden
In week 44 wordt het fietspad naast de Watergang aan de kant van het Amsteldiep geasfalteerd.

Update 24-09-2013
Zuiderhaaks
Momenteel is de aannemer bezig met de aanleg van de definitieve bestrating en pleinen. Parkeerkelders P1 en P4 zijn vanaf 26-9 t/m 1-10 niet bereikbaar/ toegankelijk via het Zuiderhaaks. Over 2 weken zijn de werkzaamheden afgerond, inclusief het inzaaien van de groenstrook. Begin november zullen de speeltoestellen geplaatst worden.

Waddensingel
Het ontgraven van de waddensingel is deze week gestart en zal over 3 weken gereed zijn. Ook de fundering van het fietspad langs de waddensingel (langs Amsteldiep) is dan gelegd.

Fietspaden
Het fietspad langs de Volgertocht (achter de Vomar, richting nieuwe basisschool De Blokwhere) wordt in week 43 geasfalteerd. Het asfalteren van het fietspad langs de Waddensingel wordt aansluitend meegenomen.
 
Speeltoestellen
De definitieve speeltoestellen worden begin november in fase 1 en 2 geplaatst. 

Zebrapaden
Ter hoogte van de supermarkt en basisschool t Kofschip wordt een viertal zebrapaden aangelegd. Dit betreft een wenselijke maatregel in een woonwijk bestemd voor jonge gezinnen.

Ondergrondse afvalcontainers
De ondergrondse afvalcontainers bij de Vomar (voor glas-, papier- en kunstofafval) zullen tzt. verplaatst worden naar de Harlingenlaan, ter hoogte van het zwembad De Waterdam. 

Bruggen
De heiwerkzaamheden ten behoeve van de definitieve brug nabij de Jan Steenstraat zijn reeds begonnen, waarna het heiwerk in de Standerdmolen gestart wordt.

Update 15-08-2013
Zuiderhaaks
In de week van maandag 19 augustus wordt er gestart met de werkzaamheden aan de openbare ruimte in het Zuiderhaaks. De definitieve bestrating zal worden aangebracht. Vanaf de kant van het Breewijd wordt er gewerkt aan de weg en het voetpad. De werkzaamheden zullen ongeveer 4 weken in beslag nemen. Tevens zullen de pleintjes, ter hoogte van de entree naar de parkeergarages, worden aangepast. Hierdoor zal de toegankelijkheid worden verbeterd.

Waddensingel
In september wordt er een begin gemaakt worden met het ontruimen van het ketenpark en kan gestart worden met het ontgraven van de Waddensingel (grote watergang achter de watervilla’s).

Werkzaamheden aan parkeerstrook Breewijd en Amsteldiep
In week 39/40 wordt gestart met de aanpassingen van de parkeerstrook voor de woningen aan het Breewijd en Amsteldiep. Ter hoogte van de uitritten zal de parkeerstrook worden onderbroken. Op deze manier wordt duidelijk zichtbaar waar er geparkeerd kan worden. Deze werkzaamheden hebben geen gevolgen voor het doorgaande verkeer.