Toewijzingsbeleid

Om in aanmerking te komen voor een koopwoning of –appartement in deelplan De Hors, dient u te voldoen aan hieronder gestelde criteria. Indien u hieraan niet voldoet kunt u niet deelnemen aan de loting.

Verkoop- en toewijzingsbeleid 
1. De gemeente Edam-Volendam verkoopt 24 appartementen, 2x2 bovenbenedenwoningen  en 7 grondgebonden woningen in deelplan De Hors in de Broeckgouw.
2. Alle woningen zijn bestemd voor particuliere starters met een beperkte leencapaciteit die voldoen aan de criteria
3. De goedgekeurde aanmelder(s) ontvangen ongeveer een week voor de keuze-avond een op naam gestelde schriftelijke uitnodiging voor deelname aan de keuze-avond, met een indicatie van hun keuzepositie. De keuzepositie wordt bepaald op basis van loting met gelijke kansen onder de aangemelde kandidaten die voldoen aan de criteria.
4. De personalia van de deelnemer(s) worden op de avond van de keuzeavond gecontroleerd, door middel van legitimatie, en/of telefonisch door het stellen van aanvullende vragen.
5. Kandidaten die voor de keuzeavond zijn uitgenodigd, maar niet aanwezig kunnen zijn, mogen een machtiging afgeven, waarin toestemming gegeven wordt aan een gemachtigde om namens hem of haar een woning/kavel te kiezen. Deze machtiging moet vooraf gemeld worden. In verband met de identiteit van zowel de machtiginggever als de gemachtigde, dient bij de machtiging van beide personen een legitimatiebewijs (of kopie daarvan) te worden overlegd.
6. Wie na aanmelding onverhoopt niet kan komen, kan zich afmelden via broeckgouw@edam-volendam.nl. Indien de deelnemer zonder afbericht afwezig is, vervalt de keuzepositie en volgt uitschrijving van de woningzoekendenlijst.
7. Tijdens de keuzeavond kunnen kandidaten hun keuze kenbaar maken op volgorde van deze keuzeposities waarbij de kandidaat met nummer 1 als eerste een keuze mag maken op de keuzeavond. Het nummer van het gekozen bouwnummer wordt op de lijst en op het scherm vermeld. Indien uw voorkeurswoning niet meer beschikbaar is (gekozen door een kandidaat met een lager nummer), kan er gepast worden. Dit wordt op de lijst genoteerd. Wordt van dit ‘passen’ gebruik gemaakt, dan kiest de kandidaat met het opvolgende lotnummer. De kandidaat die heeft gepast, wordt op de reserve-kandidaatlijst geplaatst. Indien er na de keuze-avond een woning terugkomt, wordt deze op volgorde aan de kandidaten op de reservelijst aangeboden.
8. Wanneer u een keuze maakt op de keuzeavond, ontvangt u van de makelaar verdere informatie over het kavel (concept koopovereenkomst met bijlagen) en zal één van de verkoopmakelaars contact met u opnemen voor een afspraak tot ondertekening koopovereenkomst en toelichting. De deelnemer die kiest, tekent de overeenkomst. Dit kan later niet gewijzigd worden.
9. Het is niet toegestaan gekozen kavels onderling te ruilen.
10. Indien zich situaties voordoen, waar het ‘Proces van loting en toewijzing van nieuwbouwwoningen en bouwkavels’ niet in voorziet, beslissen burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam. 
 
Belangrijk om te weten:
Van de kandidaten wordt verwacht dat, wanneer zij een woning of een kavel kiezen, zij serieuze belangstelling hebben en deze aankoop kunnen financieren. De kandidaten krijgen het advies hieraan voorafgaand onderzoek te doen naar de financiële haalbaarheid.
 
Alle woningen in deelplan De Hors zijn bestemd voor particuliere  eigen bewoning; en niet voor verhuur of als belegging. Dit is opgenomen in de verschillende verkoopstukken en o.a. de VVE.
 
Kandidaten die eerder een woning hebben gekozen op de voorgaande keuze-avond van de Oostrand fase 9&10, kunnen niet meedoen aan de keuze-avond van De Hors.